Home >>high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1

2011 02 [105108][Abstract](1639)
1639
2

2011 02 [109111][Abstract](905)
905
3

2011 02 [126128][Abstract](800)
800
4

2011 02 [119121][Abstract](777)
777
5

2011 02 [129129][Abstract](755)
755
6

2011 02 [112114][Abstract](692)
692
7

2011 02 [130132][Abstract](671)
671
8

2011 02 [118118][Abstract](639)
639
9

2015 01 [1][Abstract](619)
619
10

2011 02 [122125][Abstract](616)
616
11

2011 02 [115117][Abstract](588)
588
12

2011 02 [197198][Abstract](423)
423
13

2010 01 [9][Abstract](377)[PDF:4340KB ](638)
377
14

2011 02 [163166][Abstract](369)
369
15

2011 02 [137140][Abstract](351)
351
16

2011 01 [15][Abstract](332)
332
17

2011 02 [199200][Abstract](331)
331
18

2011 02 [210211][Abstract](323)
323
19

2011 02 [153155][Abstract](319)
319
20

2011 02 [185186][Abstract](315)
315
21

2011 02 [201203][Abstract](314)
314
22

2011 02 [167169][Abstract](314)
314
23

2011 02 [136136][Abstract](309)
309
24

2014 05 [0459][Abstract](304)
304
25

2014 04 [375][Abstract](299)
299
26

2011 02 [147149][Abstract](297)
297
27

2011 02 [150152][Abstract](295)
295
28

2011 02 [181182][Abstract](294)
294
29 286
30

2011 02 [173175][Abstract](283)
283
31

2011 02 [133135][Abstract](283)
283
32

2015 01 [8][Abstract](283)
283
33

2011 02 [204206][Abstract](282)
282
34

2011 02 [143146][Abstract](280)
280
35

2011 02 [156156][Abstract](278)
278
36

2011 02 [176178][Abstract](274)
274
37
SHEN Yang1, LIN Huixi2, ZHAO Leqiang2, ZENG Zhiping2, GONG Yajun2, GUO Ruichao2, MIN Feiqiong2

2015 05 [505][Abstract](274)[PDF:2089KB ](473)
274
38

2011 02 [157159][Abstract](265)
265
39

2011 02 [207209][Abstract](265)
265
40

2011 01 [16][Abstract](262)
262
41

2011 02 [170172][Abstract](259)
259
42

2011 02 [193196][Abstract](253)
253
43

2011 02 [187189][Abstract](251)
251
44

2011 02 [141142][Abstract](250)
250
45

2011 02 [160162][Abstract](248)
248
46

2011 01 [58][Abstract](246)
246
47
KUANG Lichun1, WANG Xiatian2, GUO Xuguang2, CHANG Qiusheng2, JIA Xiyu2

2015 06 [629][Abstract](244)[PDF:4555KB ](474)
244
48

2015 01 [55][Abstract](244)
244
49

2011 02 [183184][Abstract](243)
243
50

2011 02 [179180][Abstract](238)
238