Home >>Editorial Board

Editor-in-Chief
LI Xueyi
PhD, Professor of Engineering
Research Institute of Exploration and Development, Xinjiang Oilfield Company, PetroChina, Karamay, Xinjiang, P.R. China
Tel: +86 990 6237231
E-mail: lixueyi@petrochina.com.cn

Deputy Editors-in-Chief
HU Wen¡¯ge

PhD, Professor of Engineering
Northwest Oilfield Company, Sinopec, Beijing, P.R. China
Tel: +86 991 3166966
E-mail: huwg.xbsj@sinopec.com

XIAO Youjun
Senior Engineer
Research Institute of Exploration and Development, Tarim Oilfield Company, PetroChina, Xinjiang, P.R. China
Tel: +86 996 2172320
Email: xiaoyj-tlm@petrochina.com.cn

YAN Liecan
Professor of Engineering
Tuha Oilfield Company, PetroChina, Xinjiang, P.R. China
Tel: +86 902 2772815
Email:yanlc@petrochina.com.cn

CAO Yuanting
MS, Engineer
Research Institute of Exploration and Development, Xinjiang Oilfield Company, PetroChina, Karamay, Xinjiang, P.R. China
Tel: +86 990 6866076
E-mail: caoyt@petrochina.com.cn


Editorial Board
Shi Baohong, Professor, Xi¡¯an Shiyou University, Xi¡¯an, Shaanxi, P.R. China
Zou Caineng, Vice Chairman, Petroleum Exploration and Production Research Institute, PetroChina, Beijing, P.R. China
Zhang Changmin, Professor, Yangtze University, Wuhan, Hubei, P.R. China
Lin Changsong, Professor, China University of Geosciences, Wuhan, Hubei, P.R. China
Wu Chaodong, Professor, Peking University, Beijing, P.R. China
Lin Chengyan, Professor, China University of Petroleum (East China), Qingdao, Shandong, P.R. China
Jia Chengzao, Honorary Chairman, CNPC, Beijing, P.R. China
Wang Chenshan, Vice Chairman, China University of Geosciences, Wuhan, Hubei, P.R. China
Liu Chiyang, Professor, Northwest University, Xi¡¯an, Shaanxi, P.R. ChinaLi Chuanliang, Professor, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan, P.R. China. China
Xiao Chuantao, Professor, Yangtze University, Wuhan, Hubei, P.R. China
He Dengfa, Professor, China University of Geosciences, Wuhan, Hubei, P.R. China
Lei Dewen, Professor of Engineering, Xinjiang Oilfield Company, Karamay, Xinjiang, P.R. China
Liu Dongfu, Senior Engineer, Tuha Oilfield Company, Shanshan, Xinjiang, P.R. China
Zhi Dongming, Professor of Engineering, Xinjiang Oilfield Company, Karamay, Xinjiang, P.R. China
Wang Feiyu, Professor, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, P.R. China
Qian Genbao, Professor of Engineering, Xinjiang Oilfield Company, Karamay, Xinjiang, P.R. China
Zhang Gongcheng, Professor, Research Institute, CNOOC, Beijing, P.R. China
Fu Guang, Professor, Northeast Petroleum University, Daqing, Heilongjiang, P.R. China
Liu Guangdi, Professor, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, P.R. China
Hu Guangyi, Professor of Engineering, Research Institute, CNOOC, Beijing, P.R. China
Wang Guanmin, Professor, China University of Petroleum (East China), Qingdao, Shandong, P.R. China
Hou Guitin, Professor, Peking University, Beijing, P.R. China
Yang Haijun, Professor of Engineering, Tarim Oilfield Company, Korla, Xinjiang, P.R. China
Tang Haizhong, Senior Engineer, Yumen Oilfield Company, Gansu, P.R. China
Chen Hanlin, Professor, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang, P.R. China
Liang Hao, Professor of Engineering, Tuha Oilfield Company, Shanshan, Xinjiang, P.R. China
Gao Hui, Professor, Xi¡¯an Shiyou University, Xi¡¯an, Shaanxi, P.R. China
Shen Huilin, Associate Professor, China University of Petroleum (East China), Qingdao, Shandong, P.R. China
Tian Ji, Professor of Engineering, Research Institute, CNOOC, Beijing, P.R. China
Qi Jiafu, Professor, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, P.R. China
Cao Jian, Professor, Nanjing University, Nanjing, Jiangsu, P.R. China
Shi Ji¡¯an, Professor, Lanzhou Center for Oil and Gas Resources, Institute of Geology and Geophysics, CAS, Lanzhou, Gansu, P.R. China
Chen Jianfa, Professor, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, P.R. China
Hu Jianguo, Senior Engineer, Petroleum Exploration and Production Research Institute, Sinopec, Beijing, P.R. China
Chen Jianjun, Professor of Engineering, Yumen Oilfield Company, Jiuquan, Gansu, P.R. China
Yang Jianping, Professor, China University of Petroleum (East China), Qingdao, Shandong, P.R. China
Huo Jin, Professor of Engineering, Xinjiang Oilfield Company, Karamay, Xinjiang, P.R. China
Yuan Jing, Professor, China University of Petroleum (East China), Qingdao, Shandong, P.R. China
Hu Jinghong, Professor, China University of Geosciences, Wuhan, Hubei,P.R. China
Zhang Jinqing, Professor of Engineering, Research Institute, CNOOC, Beijing, P.R. China
He Jinxian, Professor, China University of Mining and Technology, Beijiang, P.R. China
Tian Jun, Vice Chairman, Tarim Oilfield Company, Korla, Xinjiang, P.R. China
Ren Kangxu, Senior Engineer, Overseas Research Center, PetroChina, Beijing, P.R. China
Liu Keyu, Professor, China University of Petroleum (East China), Qingdao, Shandong, P.R. China
Hou Lianhua, Senior Engineer, Petroleum Exploration and Production Research Institute, Sinopec, Beijing, P.R. China
Qi Lixin, Professor of Engineering, Northwest Oilfield Company, Urumqi, Xinjiang, P.R. China
Fu Liyun, Professor, China University of Petroleum (East China), Qingdao, Shandong, P.R. China
Qiu Longwei, Professor, China University of Petroleum (East China), Qingdao, Shandong, P.R. China
Zhou Lu, Professor, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan, P.R. China. China
Yun Lu, Professor of Engineering, Northwest Oilfield Company, Urumqi, Xinjiang, P.R. China
Zha Ming, Professor, China University of Petroleum (East China), Qingdao, Shandong, P.R. China,
Liu Minggao, Professor of Engineering, Xinjiang Oilfield Company, Karamay, Xinjiang, P.R. China
Fan Mingtao, Professor of Engineering, Yumen Oilfield Company, Jiuquan, Gansu, P.R. China
Zhang Mingyu, Professor of Engineering, Xinjiang Oilfield Company, Karamay, Xinjiang, P.R. China
Guan Ping, Professor, Peking University, Beijing, P.R. China
Wang Qinghua, Dr., Tarim Oilfield Company, Korla, Xinjiang, P.R. China
Sun Renyuan, Professor, China University of Petroleum (East China), Qingdao, Shandong, P.R. China,
Li Shaohua, Professor, Yangtze University, Wuhan, Hubei, P.R. ChinaChina
Li Shengjie, Professor, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, P.R. China
Chen Shijia, Professor, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan, P.R. China. China
Liang Shijun, Professor of Engineering, Tuha Oilfield Company, Shanshan, Xinjiang, P.R. China
Cao Siyuan, Professor, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, P.R. China
Yao Suping, Professor, Nanjing University, Nanjing, Jiangsu, P.R. China
Hu Suyun, Senior Engineer, Research Institute of Petroleum Exploration and Development, Beijing, P.R. China
Hu Tianyue, Professor, Peking University, Beijing, P.R. China
Chen Wei, Professor, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan, P.R. China. China
Wang Weifeng, Professor, China University of Petroleum (East China), Qingdao, Shandong, P.R. China,
Hu Wenxuan, Professor, Nanjing University, Nanjing, Jiangsu, P.R. China
Xiao Xiangjiao, Dr., Tarim Oilfield Company, Korla, Xinjiang, P.R. China
Liu Xiangjun, Professor, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan, P.R. China. China
Li Xiaogang, Associate Professor, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan, P.R. China. China
Cheng Xiaojun, Senior Engineer, Northwest Oilfield Company, Urumqi, Xinjiang, P.R. China
Wang Xiaojun, Senior Engineer, Xinjiang Oilfield Company, Karamay, Xinjiang, P.R. China
Zhu Xiaomin, Professor, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, P.R. China
Luo Xiaorong, Professor, Institute of Geology and Geophysics, CAS, Nanjing, Jiangsu, P.R. China
Wang Xin, Professor, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang, P.R. China
Lu Xinbian, Professor of Engineering, Northwest Oilfield Company, Urumqi, Xinjiang, P.R. China
Chen Xinfa, Professor of Engineering, Xinjiang Oilfield Company, Karamay, Xinjiang, P.R. China
Wang Xulong, Professor of Engineering, Xinjiang Oilfield Company, Karamay, Xinjiang, P.R. China
Fan Yiren, Professor, China University of Petroleum (East China), Qingdao, Shandong, P.R. China,
Sun Yongge, Professor, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang, P.R. China
Shao Yu, Professor of Engineering, Xinjiang Oilfield Company, Karamay, Xinjiang, P.R. China
Wang Yucheng, Professor of Engineering, Tuha Oilfield Company, Shanshan, Xinjiang, P.R. China
Sun Yukai, Professor of Engineering, Tuha Oilfield Company, Shanshan, Xinjiang, P.R. China
Jiang Yuqiang, Professor, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan, P.R. China
Kang Yuzhu, Vice Chairman, Petroleum Exploration and Production Research Institute, Sinopec, Beijing, P.R. China
Lian Zhanghua, Professor, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan, P.R. China
Guo Zhaojie, Professor, Peking University, Beijing, P.R. China
Jin Zhenkui, Professor, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, P.R. China
Wang Zhizhang, Professor, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, P.R. China
Zhu Zhongqian, Senior Engineer, Tarim Oilfield Company, Korla, Xinjiang, P.R. China
Li Zongjie, Professor of Engineering, Northwest Oilfield Company, Urumqi, Xinjiang, P.R. China